Agenda AV

De komende weken staan er, in aanloop naar de eerstvolgende formele vergadering van 28 juni, een aantal leuke en belangrijke momenten op de agenda. Hieronder staan ze voor u op een rijtje met een korte toelichting.

De komende weken staan er, in aanloop naar de eerstvolgende formele vergadering van 28 juni, een aantal leuke en belangrijke momenten op de agenda. Hieronder staan ze voor u op een rijtje met een korte toelichting.  

2 juni: online werkbezoek AV aan BIJ1

Voor de AV-leden (en griffiecontactpersonen) die vorig werkbezoek niet konden deelnemen, is een tweede werkbezoek aan BIJ12 georganiseerd op 2 juni van 17.00 tot 19.00 uur. Zie ook het aparte artikel in de nieuwsbrief met de terugblik van vorig werkbezoek, en de uitnodiging voor 2 juni.  

3 juni: klankbordgroep P&C en penningmeester IPO-bestuur 

De klankbordgroep P&C heeft 10 mei gesproken met de penningmeester de heer Bijl. Een verslag van het gesprek is separaat in deze nieuwsbrief opgenomen. In aanloop naar de formele vergadering van 28 juni zal nogmaals een gesprek plaatsvinden met de klankbordgroep en de penningmeester, namelijk op 3 juni.  

8 juni: technische briefing 

8 juni staat er van 17.00 tot 19.00 een technische briefing op de planning. Tijdens deze briefing is ruimte voor twee onderwerpen. Ten eerste worden de vergaderstukken die voorliggen op 28 juni en die reeds aan u zijn aangeboden nader toegelicht. U kunt hier ook uw vragen over de stukken stellen. Daarnaast staan we hier, conform uw verzoek, stil bij de voortgang op het stikstofdossier.  

NB: verzoeken voor onderwerpen voor technische briefings later in het jaar kunt u uiteraard aangeven bij het IPO-bureau. 

22 juni: technische briefing 

Ook op 22 juni is er van 17.00 tot 19.00 eveneens een technische briefing voorzien. Tijdens deze briefing is er nogmaals ruimte voor een toelichting op de vergaderstukken van 28 juni. Technische vragen over de stukken dienen uiterlijk te worden ingediend op 14 juni, zodat ze tijdens deze bijeenkomst beantwoord kunnen worden. Vragen die procedureel van aard zijn kunt u nog tijdens deze bijeenkomst stellen. Het tweede agendapunt van deze technische briefing is een toelichting op de voortgang van het formatieproces en onze lobbyinzet daarbij, met als belangrijk element het gebiedsgericht werken.  

25 mei, 8 juni en 22 juni: overleg griffies en IPO-bureau 

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de versterkte samenwerking met de AV, en ook met de Statengriffies. De ondersteuning vanuit de griffies voor de werkgroep ‘best practices’ en de klankbordgroep P&C, zijn hiervan mooie voorbeelden. In het kader van grotere betrokkenheid van de griffies en het verbeteren van de processen rond de AV-bijeenkomsten, vindt er regulier overleg plaats tussen de griffies en het IPO-bureau.  

 

Voeg toe aan selectie