Bijeenkomst P&C Klankbordgroep

Conceptverslag van bijeenkomst 10 mei 2021

Aanwezig: Cees Bijl, Pieter Hilhorst, Renzo Kalk, Bryant Heng, Rinus van ’t Westeinde, Charda Kuipers, Michel Schoemaker, Hans de Vries, Jolinda van der Endt, Carlijn van Duren

Allereerst komt de kaderbrief aan bod. De penningmeester Bijl licht toe dat de inhoud hiervan opgehaald is binnen de provincies en verzameld is via de colleges van GS. De ontwikkelingen die in de kaderbrief worden weergegeven komen voort uit de gezamenlijke wens om als provincies samen te werken. De heer Schoemaker voegt daaraan toe dat het bij het IPO Bureau met name gaat over beleidsmatige keuzes die samen hangen met de ambitie. Bij de financiële voorstellen bij BIJ12 gaat het meer over uitvoeringsconsequenties, waarbij de mate van beïnvloedbaarheid nihil is. De penningmeester licht vervolgens toe dat er producten zijn die deels in de VJN staan en zich voordoen in 2021. In de notitie wordt geduid waarom dit het geval is. De heer Bijl doet een oproep om het gesprek over de kaderbrief in de provincie te faciliteren.

De leden van de klankbordgroep:

- Gaan actief een oproep plaatsen richting hun college AV-leden om het gesprek over de kaderbrief in de provincie te bevorderen.  De heer Kalk zal hier een voorzet voor typen. Dit bericht kan ook gedeeld worden met de griffies.

- Roepen op tot een zorgvuldig proces van de kaderbrief van het bestuur richting de AV.

- Vragen aandacht voor een tijdige verzending van de kaderbrief.

- Vragen duidelijkheid om de status van de kaderbrief.

- Vragen duidelijkheid over het proces rondom de kaderbrief.

De heer Schoemaker licht toe dat de meerjarenraming het vetrekpunt is, en dat er in de kaderbrief de ontwikkelingen ten opzichte van de meerjarenraming staan weergegeven. Deels is het verschil ook toe te schrijven aan reeds genomen besluiten en deels is het ook toe te schrijven dat we stikstof integraal meenemen in de begroting.

De heer Bijl benadrukt dat de kaderbrief geen formele status heeft, maar dat het de bedoeling is hiermee de discussie over de begroting aan te zwengelen. Door de kaderbrief is het inhoudelijke gesprek in GS mogelijk op weg naar de begroting. De heer Bijl geeft aan dat de kaderbrief een optelsom is van wat er in de BACs is besloten. De BACs staan achter het inhoudelijke verhaal. De heer Bijl geeft aan dat in Drenthe de uitgaven ook zoveel mogelijk gekoppeld worden aan posten in de eigen begroting. De heer Bijl doet een oproep om de discussie met de eigen gedeputeerden te voeren.

De heer Bijl geeft aan dat het proces rondom de kaderbrief verschilt per provincie.

De heer Bijl benadrukt dat het wijzigen van de status van de kaderbrief gevolg kan hebben voor de manier waarop de AV bemenst wordt door de provincies.

De heer Kalk geeft aan dat er een grote stap is gezet met de kaderbrief. De heer Van ’t Westeinde doet een oproep om niet alles vast te gaan leggen. De heer Heng benadrukt het belang van stap voor stap het proces blijven ontwikkelen.

Voeg toe aan selectie