Nieuws uit het IPO bestuur

17 december was alweer de laatste bestuursvergadering van 2020, op de laatste donderdag voordat iedereen van het kerstreces kon genieten. Lees hieronder over wat er besproken is tijdens deze bestuursvergadering.

Tijdens deze vergadering is ruim de tijd genomen om vooruit te blikken op de aankomende verkiezings- en formatieperiode en de provinciale inzet daarin. De ambitie werd uitgesproken om een stevige inzet neer te leggen richting de formatie. Om u volledig bij te praten, hebben we hier in deze nieuwsbrief er een apart artikel aan gewijd. 

Verder heeft het IPO-bestuur gesproken over de toekomstvisie BIJ12. In 2016 voerde CvO2 een evaluatie uit van BIJ12. De resultaten en adviezen van deze evaluatie hadden een tijdhorizon van 2016 – 2020. Gezien de ontwikkeling van BIJ12 worden deze resultaten en adviezen weer tegen het licht gehouden en beschouwd in het kader van de huidige positie, opgave en omvang van BIJ12.  

De samenwerkingsafspraken NOVI waren een derde belangrijk bespreekpunt. Het IPO-bestuur heeft ingestemd met de voorliggende samenwerkingsafspraken. Ook stemde het bestuur in met een gezamenlijke consultatiereactie op een normerende regeling met betrekking tot de beperking van CO2-uitstoot door verkeer en met de voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst Informatiehuis Water. Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt applicaties en digitale producten op te leveren die de provinciale wettelijke taak op dit gebied ondersteunt. Het bestuur accordeerde tot slot een gezamenlijke reactie op de interbestuurlijke toets Wet Collectieve Warmte.

Een laatste bespreekpunt was het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarnaast zijn diverse actualiteiten uitgewisseld rondom onder andere de bestuurlijke overleggen die eind 2020 hebben plaatsgevonden.

Voeg toe aan selectie