Programma Kwaliteit Openbaar Bestuur in 2021

Het programma Kwaliteit Openbaar Bestuur is begin 2020 opgestart met als doel het versterken en verbeteren van de manier waarop het openbaar bestuur in Nederland, en specifiek daarbinnen de provincies als middenbestuur, functioneert.

Het programma Kwaliteit Openbaar Bestuur is begin 2020 opgestart met als doel het versterken en verbeteren van de manier waarop het openbaar bestuur in Nederland, en specifiek daarbinnen de provincies als middenbestuur, functioneert. Met het verschijnen van verschillende rapporten over interbestuurlijke verhoudingen en de rol van het decentraal bestuur (bijvoorbeeld het recente ROB-advies Rust-Reinheid-Regelmaat,’ en het advies van de Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen van Maart 2021) staan deze thema’s hoog op de agenda, en wordt daar ook dit jaar op ingezet.

Een van de belangrijkste thema’s voor programma KOB in 2021 is dan ook de rol en positie van het middenbestuur en regionalisering. De afgelopen maanden zijn hier goede stappen in gezet: vanuit KOB zijn de gezamenlijke provincies in gesprek met de VNG over de Wet decentraal bestuur. Gezamenlijk met de VNG doen de provincies actief mee met de inzet voor een betere positie van gemeenten en provincies. Daarnaast is het gebiedsgericht werken aan opgaven deel van het gezamenlijke aanbod aan het nieuwe kabinet. Hiermee krijgt het gebiedsgericht werken een centrale plaats in de provinciale aanpak van maatschappelijke opgaven. Ook is er inzet op het gebied van interbestuurlijke samenwerking voor de kabinetsformatie. Hiervoor worden voorbeeldgebieden in de provincies (en soms over grenzen heen) opgestart.

De versterking van de decentrale overheden raakt ook aan de financiële positie van gemeenten en provincies, een onderwerp waar het programma KOB aandacht aan geeft gezien de effecten van de financiële positie op de kwaliteit van het openbaar bestuur en de toezichtsrol van provincies op de financiële positie van gemeenten. Hiernaast wordt ook belang gehecht aan het verkennen van onderwerpen als democratische legitimiteit en participatie, waarbinnen er bijvoorbeeld nagedacht wordt over het versterken van raden en staten.  

Kwaliteit openbaar bestuur is randvoorwaardelijk voor het realiseren van de inhoudelijke opgaven waar provincies (interbestuurlijk) mee bezig zijn. Het programma KOB zal komend jaar dan ook doorgaan met de verbinding leggen met andere beleidsterreinen. De gezamenlijke provincies willen op het terrein van kwaliteit openbaar bestuur voor het Rijk en de medeoverheden een betrouwbare en deskundige partner zijn inzake ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Alles gericht op het versterken en verbeteren van de manier waarop het bestuur in Nederland, en daarbinnen de provincies als middenbestuur.

        

Voeg toe aan selectie