Terugblik bestuursvergaderingen

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben drie bestuursvergaderingen plaatsgevonden: op 15 april, op 22 april en op 20 mei.

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben drie bestuursvergaderingen plaatsgevonden: op 15 april, op 22 april en op 20 mei. 15 April was een extra bestuursvergadering vanwege de omgevingswet. 21 April vond namelijk een bestuurlijk overleg plaats over de inwerkingtredingsdatum, en tijdens de vergadering van 15 april heeft het IPO-bestuur hierover haar standpunt bepaald. Er was brede consensus dat inwerkingtreding per 1 januari 2021 kort dag wordt, en dat uitstel wenselijk is maar dat dan wel afspraken gemaakt moeten worden om te zorgen dat in aanloop naar een nieuwe inwerkingtredingsdatum de randvoorwaarden wel tijdig op orde zijn. De opties voor uitstel worden nader verkend en in een bestuurlijk overleg eind mei verder besproken.

Er werd direct van de gelegenheid van deze extra vergadering gebruik gemaakt om ook in te stemmen met het handvest natuurinclusief. Meer over dit handvest vindt u hier op onze website.

15 April was ook de vergadering waar de heer Bovens heeft aangegeven zijn ontslag in te dienen bij de minister van BZK. 22 april was dan ook de eerste bestuursvergadering onder voorzitterschap van de tijdelijk voorzitter dhr. Polman. 22 April is uitgebreid gesproken over het profiel en het proces om te komen tot een nieuwe voorzitter. Er is een vertrouwenscommissie in het leven geroepen die alle Commissarissen heeft gesproken die zich kandidaat hebben gesteld. Deze commissie heeft een voordracht aan het IPO-bestuur gedaan, waar het IPO-bestuur in haar vergadering van 20 mei unaniem mee instemde. Op 20 mei besloot ook de AV tot benoeming van de heer Jaap Smit als voorzitter van het IPO per 1 juni.    

Het IPO-bestuur sprak op 22 april ook over de concept-kaderbrief voor 2022. Het IPO-bestuur stemde in met het voorstel de kaderbrief door te geleiden naar de provinciehuizen voor verdere bespreking. De kaderbrief ligt hiermee in een vroegtijdig stadium in de Colleges van GS en kan met de AV-leden en de Staten besproken worden. Dit vanuit de wens om de provincies goed mee te nemen en betrokkenheid van de provincies in een vroegtijdig stadium van het begrotingsproces te waarborgen. Op 20 mei sprak het IPO-bestuur over de reacties die dat tot dusver heeft opgeleverd op de provinciehuizen. Daarnaast stemde het IPO-bestuur in met doorgeleiding van de jaarstukken 2020 en de voorjaarsnota 2021 naar de AV. Deze stukken bespreekt u in uw vergadering van 28 juni aanstaande.  

Daarnaast sprak het IPO-bestuur op 22 april over de coronaschade voor 2020 en over het advies van de ROB over de uitvoeringslasten voor de decentrale overheden die het Klimaatakkoord met zich meebrengt. Dit rapport biedt de basis voor de compensatie door het Rijk, en het advies werd door het IPO-bestuur omarmd. Daarnaast werd gesproken over de rol van de provincies in de regionale energie-infrastructuur. Een taskforce van een aantal bestuurders legde een advies voor aan het IPO-bestuur over hoe die rol eruit zou kunnen zien. Er zit veel energie op dit dossier en de inzet van de provincies hier een coördinerende rol te pakken wordt ook door andere partijen erg positief ontvangen. Ook is 22 april gesproken over de status van Route35 en de monitoring van de RESsen. De verwachting is dat de deelsystematiek Route35 niet nodig is, omdat de RESsen optellen naar minimaal 35 TWh.

Het IPO-bestuur heeft op 22 april ook gesproken over de leidraad best practices. Het IPO-bestuur heeft deze leidraad omarmd, en zal zich inzetten voor de implementatie ervan op de eigen provinciehuizen. Er wordt ook gewerkt aan een bestuurlijke reactie. De inzet is deze voor de zomer door het IPO-bestuur te laten vaststellen. Een zeer waardevolle stap in de versterkte samenwerking met de Algemene Vergadering!

20 Mei stemde het IPO-bestuur, ook conform het advies van de Ondernemingsraad van BIJ12, definitief in met het voorstel om voor de huisvesting van BIJ12 het bestaande kantoor in Smakkelaarsburgt (Utrecht) aan te passen aan het actuele programma van eisen en samen met de OV-campus per 1 januari 2022 de derde verdieping van Smakkelaarsburgt in gebruik te nemen (voor BIJ12 totaal 2155 m2). Dit voorstel zal ook voor u voorliggen in uw vergadering van 28 juni.

Andere onderwerpen die afgelopen vergaderingen voorbij kwamen, zijn onder andere de formatie en de inzet vanuit de gezamenlijke provincies daarbij. Meer informatie over dit onderwerp treft u separaat in deze nieuwsbrief. Iedere (reguliere) bestuursvergadering wordt ook gesproken over de actualiteiten werkgeverszaken, bestuurlijke overleggen die plaatsvinden en de voortgang op het dossier stikstof. Over dit laatste wordt u bijgepraat in de technische briefing van 8 juni aanstaande.

Voeg toe aan selectie