Terugkoppeling uit het IPO-bestuur

Lees hieronder een terugkoppeling uit de vergaderingen van het IPO-bestuur die hebben plaatsgevonden op 25 mei, 25 juni en 27 augustus

Corona

In alle drie de vergaderingen is gesproken over de taskforce Herstel Regionale Economie. 28 Mei heeft het IPO-bestuur ingestemd met een bestuurlijke opdracht voor de taskforce. In navolging daarop heeft de taskforce afgelopen periode gewerkt aan een dynamisch actieplan, die 9 september ook aan Staatssecretaris Mona Keijzer zal worden aangeboden. Verder is de taskforce voornemens om op Prinsjesdag met een lobbyboodschap naar buiten te treden. In aanvulling hierop wordt 9 september een ‘brainstorm post corona’ georganiseerd. Waar de taskforce zich primair richt op de economische kant, zal deze bijeenkomst zich meer richten op de verbreding en samenhang met andere dossiers.  

Een ander belangrijk gespreksonderwerp de afgelopen vergaderingen waren de financiële gevolgen met betrekking tot corona. Inmiddels is besloten over te gaan tot tijdelijke bevriezing van het accres, om onzekerheid over eventuele schommelingen te beperken. Wat betreft de compensatie coronaschade is de claim ‘directe schade cultuur’ goedgekeurd. Het onderdeel 75 jaar bevrijding niet. Voor het overige wordt in werkgroepen verder gewerkt om te bezien welke compensatie passend is. Voor OV is er tot eind 2020 een overeenkomst tot stand gekomen waardoor er nagenoeg geen financiële schade is. Voor 2021 en verder wordt nog onderhandeld. In deze is ook de zorgelijke financiële positie van gemeenten van belang. Provincies vragen hier blijvend aandacht voor en hebben eind augustus ook met minister Ollongren hierover van gedachten gewisseld. De provincies zijn daarbij van mening dat het versoepelen van toezicht geen structurele oplossing biedt.

P&C cyclus

De afgelopen vergaderingen is ook gesproken over diverse stukken als onderdeel van de planning & controlcyclus. 28 Mei keurde het IPO-bestuur de jaarstukken en voorjaarsnota goed, welke inmiddels ook in de AV zijn besproken. In de vergadering van 27 augustus is gesproken over de nieuwe begrotingsopzet. Deze nieuwe opzet gaat uit van een zero base budgetting aanpak. Daarbij zijn er ook voorstellen uitgewerkt voor de vernieuwing van de begrotingssystematiek en de verzakelijking van de Plannng & Controlcyclus. Het IPO-bestuur was zeer positief over de voorliggende stukken. 9 en 10 september vindt een extra bestuursvergadering plaats waar definitieve besluitvorming over de begroting op de agenda staat.

Stikstof en natuur

Het Kabinet heeft meerjarige financiering beschikbaar gesteld voor natuurherstel, als onderdeel van de stikstofaanpak. Het gaat om een bedrag van jaarlijks €300 miljoen tot 2030. De methode van financiering hierbij was onderwerp voor discussie. Inmiddels is bekend dat deze niet via het provinciefonds maar via een specifieke uitkering zal lopen. Verder hebben de provincies in juni een appreciatie over de insteek van de minister op het stikstofdossier richting de Kamer gezonden. Tevens is in juni het rapport van de commissie Remkes gepresenteerd. De BC Stikstof werkt aan een reactie hierop.

Tevens is gesproken over het openstellen van extern salderen en de positie die provincies daarin innemen.

Overige dossiers 28 mei

28 Mei sprak het IPO-bestuur ook over een aantal dossiers die raken aan de positionering van de provincies en de interbestuurlijke verhoudingen. Dit betreffen onder andere een reactie op de brief van de minister van BZK over de ontwikkelingen in het openbaar bestuur (de Thorbeckebrief), en het traject van de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële verhoudingen. Het IPO-bestuur heeft de BAC Kwaliteit Openbaar Bestuur gevraagd een reflectie te doen van de rol en positie van het middenbestuur, welke dit najaar terug komt in het IPO-bestuur. Verder is 28 mei ingestemd met een taakopdracht voor de BAC Financiën als het gaat om standpuntbepaling op een aantal onderwerpen met een grote financieel strategische impact, waaronder de artikel 2-onderzoeken vanwege het Klimaatakkoord.

Overige dossiers 25 juni

Tijdens deze vergadering is er gesproken over de slagkracht van de gezamenlijke provincies. Tijdens de bestuurstweedaagse op 6 en 7 oktober vindt hier een verdiepingsslag op plaats. Verder is er gesproken over het de huisvesting BIJ12, een provinciale reactie op het ROB-advies opcenten en het dossier goederenvervoer en logistiek. Het IPO-bestuur stemde tevens in met de werkgeversvisie 2025, met ondertekening van het betonakkoord en met het vergaderschema 2021, welke u inmiddels heeft ontvangen.

Overige dossiers 27 augustus

27 Augustus sprak het IPO-bestuur over de sturingsfilosofie NOVI. Deze wordt uitgewerkt in een uitvoeringsagenda en samenwerkingsafspraken, die 6 en 7 oktober in het IPO-bestuur worden besproken. De ambities op het gebied van digitalisering werden 27 augustus onderstreept door het IPO-bestuur. Het IPO-bestuur besloot daarnaast een reactie te sturen op het conceptbeleidskader verboden handelingen.

 

Voeg toe aan selectie